K@feteria edukacyjna to platforma
e-learningowa skierowana do uczniów objętych Programem Klasa akademicka SGH.
Obejmuje 16 zagadnień zakończonych testem, w ramach 5 bloków tematycznych.

Zaloguj się

Login:
Hasło:  

Regulamin projektu
„Kafeteria edukacyjna dla uczniów Klas akademickich SGH”


I
Podstawowe informacje


§1

 1. „Kafeteria edukacyjna dla uczniów Klasy akademickich SGH” (www.kafeteria.edu.pl), dalej Kafeteria edukacyjna, to część ogólnopolski projektu edukacji ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Instytucją prowadzącą Kafeterię edukacyjną jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 3. Projekt Kafeteria edukacyjna obejmuje zajęcia prowadzone w środowisku wirtualnym.
 4. Ideą Kafeterii edukacyjnej jest popularyzacja edukacji ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i zachęcanie młodych osób do zainteresowania się zagadnieniami gospodarczymi.
 5. Zajęcia Kafeterii edukacyjnej odbywają się podczas trwania roku szkolnego.
 6. Uczestnictwo w zajęciach projektu Kafeterii jest nieodpłatne.


II
Zasady rekrutacji


§2

 1. Rejestracja na zajęcia Kafeterii edukacyjnej odbywa się wyłącznie przez Internet.
 2. Chcąc zgłosić się do uczestnictwa w wirtualnych zajęciach należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: www.kafeteria.edu.pl
 3. Formularz rejestracyjny jest aktywny tylko w wyznaczonym przez Organizatorów czasie.
 4. Informacja o dokładnym terminie zapisów publikowana jest na stronie internetowej Kafeterii edukacyjnej.
 5. W szczególnych przypadkach czas przyjmowania zgłoszeń może zostać wydłużony.


§3

 1. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w wirtualnych zajęciach jest bycie uczniem szkoły objętej Programem Klasa akademicka SGH.
 2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.


§4

 1. Osoby przyjęte do wirtualnych zajęć, otrzymują informacje na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.


III
Zasady uczestnictwa


§5

 1. Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w wirtualnych zajęciach Kafeterii edukacyjnej nabywa status uczestnika Kafeterii.
 2. Każda osoba otrzymuje login (imie_nazwisko) oraz hasło. W przypadku istnienia już takiego loginu uczestnik Kafeterii otrzyma login z dodaną kolejną cyfrą na końcu.


§6

 1. Po zalogowaniu się, uczestnik Kafeterii otrzymuje dostęp do pełnego harmonogramu z poszczególnymi tematami zajęć, dokładnymi terminami oraz imieniem i nazwiskiem prowadzącego.
 2. Uczestnik Kafeterii sam dokonuje wyboru zajęć, w których chce wziąć udział.
 3. Aby uczestniczyć w wybranych zajęciach uczestnik Kafeterii musi się na nie zapisać w wyznaczonym do tego terminie.
 4. Istnieje także możliwość wypisania się z wcześniej wybranych zajęć.


§7

 1. Za udział w poszczególnych zajęciach przyznawane są punkty.
 2. Za każde zajęcie zakończone pozytywnie rozwiązanym testem sprawdzającym, uczestnik może uzyskać 5 punktów.
 3. Maksymalnie uczestnik może zdobyć 80 punktów.
 4. Uczestnik może wymienić punkty na nagrody, po osiągnięciu kilku progów punktowych – 40, 60, 75. Za osiągnięcie każdego z progów przysługuje inna nagroda.
 5. Po osiągnięciu danego progu punktów uczestnik może wymienić punkty na określoną nagrodę. Raz wymienione punkty nie sumują się, zatem jeśli zawodnik chce zdobyć kolejną nagrodę, musi rozpocząć zbieranie punktów od nowa.


§8

 1. 1. Uczestnik Kafeterii w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach.
 2. O fakcie rezygnacji uczestnik powinien powiadomić Organizatorów pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.


IV
Organizacja spotkań


§9

 1. Zajęcia w ramach Kafeterii edukacyjnej trwają przez cały rok szkolny.
 2. Zajęcia prowadzone będą według zamieszczonego na stronie Harmonogramu.


§10

 1. Każdy uczestnik Kafeterii zobowiązany jest do zapoznania się z ofertą programową zajęć oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej Kafeterii edukacyjnej, a także do śledzenia na bieżąco wszelkich informacji organizacyjnych tam zamieszczanych.


V
Postanowienia końcowe


§11

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu projektu „Kafeteria edukacyjna dla uczniów Klas akademickich SGH”
 2. O wszelkich zmianach uczestnicy spotkań informowani będą za pośrednictwem strony internetowej.